Sensomotorinen valmennus - refleksiohjaus

Sensomotoriset refleksit ohjaavat pitkälti kehitystämme kasvuiässä. Näitä refleksejä kutsutaan primitiivi- ja spastisiksireflekseiksi ja ne kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen.
Yleensä primitiivirefleksit ns. kypsyvät pois eri kehitysvaiheissa, mutta jos ne syystä tai toisesta eivät pääse sammumaan tai integroitumaan täysin, ne voivat aiheuttaa hermostollemme turhia liikemalleja. Tämän seurauksena tulee erilaisia sensomotoriikan epätasapainotiloja, jotka voivat haitata toimintaamme.

Primitiivirefleksit voivat aktivoitua uudestaan päälle myös aikuisiällä. Tällöin taustalla on yleensä jonkinlainen trauma. Tässä yhteydessä traumalla tarkoitetaan psyykistä tai fyysistä tapahtumaa tai asiaa, joka on ollut yksilölle liian suuri käsiteltäväksi siinä hetkessä.
Tälläisiä ovat esimerkiksi:

  • pitkittynyt stressitila
  • läheisen kuolema
  • kolariin joutuminen
  • päänlyöminen
  • leikkaus
  • tai jokin muu itseä voimakkaasti kuormittava tila

Myös lapsuudessa koettu trauma voi aktivoitua uudelleen.


Jos koet usein käyväsi ylikierroksilla, sinun on vaikea rauhoittua ja keskittyä ja kehossasi on uusiuttuvia kiputiloja, niin olisi hyvä kokeilla sensomotorista valmennusta.

Päälle jääneet sensomotoriset reflekset voivat aiheuttaa paljon erilaisia haasteita. Aktiivisten primitiivirefleksien aiheuttamat hermoston turhat liikemallit eivät ole esteenä kehityksellemme, mutta ne kuluttavat voimavarojamme kaiken taustalla.  

Yhteistä kaikille sensomotorisille reflekseille on se, että ne kuormittavat hermostoamme. 

Yleisimpiä oireita ovat väsymys, hyökkäävyys tai arkuus, lihaskireydet ja -kivut, loukkaantumisille altistuminen, oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet ja yleinen kömpelyys sekä stressinsietokyvyn heikentyminen.

Aktiivisten primitiivirefleksien aiheuttamat oireet ovat yksilöllisiä ja voivat näkyä lapsilla ja aikuisilla hieman erilaisina haasteina.
Joillakin voi olla haasteita enemmän mielen ja jaksamisen kanssa tai ilmetä räjähdysherkkyyttä ja huonoa stressinsitokykyä, toisilla taas haasteet voivat olla enemmän fyysisiä kuten kipuja ja särkyjä kehossa. Lapsilla voi olla yökastelua, tunnesäätelynvaikeuksia tai erilaisia motorisia- tai käyttäytymishaasteita tai oppimis- ja lukivaikeuksia.


Refleksejä hoidetaan liikeharjoitteilla

Sensomotorisessa valmennuksessa käytettävät harjoitteet perustuvat toiminnalliseen neurotieteeseen.
Refleksiohjauksessa käytettävät hoitomenetelmät ja harjoitteet tukevat hermoverkoston rakentumista ja auttavat niiden refleksien integroitumista, joiden ei tulisi olla enää aktiivisia. Tällöin hermoston toiminta tasapainottuu ja saadaan helpotusta motoriseen toimintaan, jolloin toimintakyky paranee. Arjessa tämä näkyy parhaimmillaan aiempien haasteiden helpottumisena.


Mitä vastaanotolla konkreettisesti tapahtuu?
Sensomotorisen valmennuksen refleksiohjauksessa kartoitetaan hermoston turhia liikemalleja. Sensomotoriset refleksit aiheuttavat haasteita usein tiedostamattomalla tasolla eli emme aluksi välttämättä itse kiinnitä huomiota niiden aiheuttamiin liikkeisiin ja haasteisiin.

Kartoituksessa testataan erilaisilla liikkeillä kehon reagointia ja löytyykö sieltä turhia liikemalleja, sitten aloitetaan tekemään sekä ohjatusti että itsenäisesti  erilaisia kehollisia liikkeitä, joilla primitiivirefleksit sammutetaan. Nämä hoitoliikkeet väsyttävät ja saavat hermoston turhat liikemallit sammumaan, ja tällöin myös keho sekä mieli alkaa purkamaan traumaa ja hermosto tasapainottuu. Erilaisia sensomotorisia refleksejä on yli 20 ja jokaisella on omat liikkeet, joilla niitä kartoitetaan.

Edellytyksenä primitiivi reflekseistä eroon pääsemiselle ovat säännölliset kotiharjoitteet sekä hoitokäynnit, joissa tarkastetaan sen hetkinen tilanne ja tehdään tarvittavat hoidot, jotka parantavat hoitovastetta ja vievät prosessia eteenpäin. Käynnillä tarkastetaan, että kotiharjoitteiden tekniikka on oikea ja tehdään harjoitusohjelmaan tarvittavat muutokset, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Hoitokäyntien määrä riippuu päällä olevista reflekseistä, usein 1-2 hoitokertaa kuukaudessa on riittävä määrä kotiharjoitteiden lisäksi. Hoitojakson pituus riippuu refleksien määrästä ja siitä kuinka helposti ne lähtevät sammumaan.